mesafeli satış sözleşmesi

mesafeli satiş sözleşmesi

 

1.taraflar

işbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

a.‘alıcı’ ; (sözleşmede bundan sonra "alıcı" olarak anılacaktır)

 

b.‘satıcı’ ; (sözleşmede bundan sonra "satıcı" olarak anılacaktır)

iş bu sözleşmeyi kabul etmekle alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.tanımlar

işbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

bakan: gümrük ve ticaret bakanı’nı,

bakanlık: gümrük ve ticaret bakanlığı’nı,

kanun: 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun’u,

yönetmelik: mesafeli sözleşmeler yönetmeliği’ni (rg:27.11.2014/29188)

hizmet: bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

satıcı: ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

alıcı: bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

site: satıcı’ya ait internet sitesini,

sipariş veren: bir mal veya hizmeti satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

taraflar: satıcı ve alıcı’yı,

sözleşme: satıcı ve alıcı arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

mal: alışverişe konu olan tekstil ürünleri ve dekoratif eşyaları ifade eder.

 

3.konu

işbu sözleşme, alıcı’nın, satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. satıcı bilgileri

firma ünvanı:   tulu el sanatları tekstil ve turizm sanayi ticaret limited şirketi

adres:                 binbirdirek mah.peykhane cad. aksaray han no.36/4 sultanahmet

eposta:              info@tulutextiles.com

tel:                      0 (212) 518 87 10

 

5. genel hükümler

5.1. alıcı, satıcı’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. alıcı’nın; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, satıcı tarafından alıcı' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcı' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında alıcı veya alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. bu süre içinde ürünün alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.3. satıcı, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5. satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. alıcı, sözleşme konusu ürünün alıcı veya alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcı'ya ödenmemesi halinde, alıcı sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri satıcı’ya ait olacak şekilde satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. alıcı, satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olası gecikmeler için satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. satıcının, alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, sms, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.10. alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcı’ya aittir. cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. fatura iade edilmelidir.

5.11. alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini alıcı’dan talep edebilir. alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.12. alıcı, satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. alıcı kişisel bilgilerinin satışın tamamlanması amacıyla satıcı tarafından (ve/ veya aracı kurum tarafından: iyzico) kullanılmasına izin verir. alıcı, satıcının internet sitesine kaydolmak şartıyla kişisel ve diğer sair bilgiler promosyon ve tanıtım amaçlı bilgilendirmeler için kullanılabilmesine izin verir.

5.13. alıcı, satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran alıcı’yı bağlayacaktır.

5.14. alıcı, satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.15. satıcı’ya ait internet sitesinin üzerinden, satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. bu linkler alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

5.16. işbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, satıcı’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

6. cayma hakkı

6.1. alıcı; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde, satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satici’ ya aittir. alici, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

6.2. cayma hakkının kullanılması için 15 (onbeş) günlük süre içinde satıcı' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "cayma hakkı kullanılamayacak ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturasi kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) iade formu,

c) iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Yıkanmış veya kuru temizlemeye tabi tutulmuş ürünler kabul edilmeyecektir.

d) satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcı’yı borç altına sokan belgeleri alici’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) alıcı’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcı’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

f) cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

g) 1000$ veya üzerindeki alışverişlerinizin iadesinde %10 kesinti uygulanacaktır. bu koşul aynı gün içerisinde yapılan farklı alışverinlerin fatura toplamı için de geçerlidir.

 

7. cayma hakkı kullanılamayacak ürünler

yıkanmış veya kuru temizlemeye tabi tutulmuş ürünler kabul edilmeyecektir. tüm indirimli ürünler SON SATIŞ'tır (FINAL SALE) ve bu ürünler hiçbir koşulda iade edilemez veya değiştirilemez.

  

8. temerrüt hali ve hukuki sonuçları

alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 

9. yetkili mahkeme

işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun’un 68. maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) tl’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) değeri 3.000,00(üçbin)tl’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) tl ile 3.000,00(üçbin)tl’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

işbu sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

10. yürürlük

alıcı, site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.